بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940090100
نویسنده : محبوبه پرکان
عنوان پایان نامه : تاثیر کیفیت خدمات با نقش میانجی تعهد عاطفی و مستمر بر وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شرکت های منتخب ارایه کننده اینترنت در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و جهانی شدن بازارها و دسترسی مشتریان به خیل عظیمی از تأمین کنندگان، شرکت ها ی عصرکسب و کار الکترونیک را با چالش های بسیار جدی در زمینه ی باقی ماندن در عرصه رقابت و حتی حفظ حداقل سهم خود از بازار مواجه ساخته است.دلیل اصلی شرکتها برای ایجاد روابط با مشتریان "اقتصاد" است.هنگامی که شرکتها پایگاه مشتریان خود را به منظور شناسایی، ارضا و حفظ سود آورترین مشتریان بنا می کنند، به نتایج بهتری دست می یابند.مشتریان وفادار به احتمال کمتری بخاطر قیمت کمتر رقبا، به آنها می پیوندند و نسبت به مشتریان غیر وفادار، خرید های بیشتری انجام می دهند.هدف از این پژوهش تاثیر کیفیت خدمات با نقش میانجی تعهد عاطفی و مستمر بر وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شرکت های منتخب ارایه کننده اینترنت در استان گیلان) پرداخته شده است.از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است، جامعه ی آماری شامل مشتریان شرکت ها منتخب ارائه کنندگان خدمات اینترنتی می باشد که از بین 400پرسشنامه پخش شده 393 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری و سپس از طریق معادلات ساختاری PLS2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده از این تحلیل نشان می دهد که بین تمامی متغیرهای تحقیق تاثیر گذاری وجود دارد.
كلمات كليدي : تضمین خدمات،قابلیت اطمینان کیفیت، تعهد مستمر،تعهد عاطفی،وفاداری مشتریان.
تاريخ دفاع : 1396-11-2