بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950200140
نویسنده : موسی محمدی گنجه
عنوان پایان نامه : تأثیر نیازهای فردی و بین فردی در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان گمرکات استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : با توجه به اهمیت رفتارهای کارکنان به منظور بهروه وری سازمان توجه به رفتار شهروندی به دلیل سرعت بخشی به انجام فرایندهای کاری و آمادگی برای تغییرات در سازمان ها ضروری است. در این تحقیق به بررسی تأثیر نیازهای فردی و بین فردی در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری رضایت شغلی کارکنان گمرکات استان گیلان پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش¬نامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 370 نفر از کارکنان گمرکات استان گیلان است. 181 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق تصادفی ساده بوده است.برای بررسی پایایی پرسش¬نامه از آلفای کرونباخ بهره¬برداری شد که برای همة متغيّرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS2استفاده شد. از 10 فرضیه ارائه شده در این تحقیق 8 فرضیه مورد تأييد قرار گرفته و 2 فرضیه مورد تأييد قرار نگرفت. فرضیه‌های مورد تأیید عبارتند از (تأثیرات عدالت رویه‌ای، استقلال شغلی و حمایت سازمانی ادراک‌شده، بر تحقق نیازهای فردی، تأثیرات عدالت بین فردی، حمایت همکاران و حمایت سازمانی ادراک‌شده برتحقق نیازهای بین فردی، تأثیر تحقق نیاز بین فردی بر رضایت شغلی، تأثیر تحقق نیازهای بین فردی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری رضایت شغلی) است. اما تأثیر تحقق نیازهای فردی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری رضایت شغلی و تأثیر تحقق نیاز فردی بر رضایت شغلی مورد تأیید قرار نگرفت. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تاثیر تحقق نیاز بین فردی بر رضایت شغلی و کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تحقق نیازهای بین فردی است
كلمات كليدي : استقلال شغلی، حمایت سازمانی ادراک‌شده،حمایت همکاران، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، نیاز های فردی و بین فردی
تاريخ دفاع : 1398-6-14