بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960141683
نویسنده : سید رضا میری شریف
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر دو شیوه تمرین هرمی معکوس و تمرین زمان تحت تنش بر شاخص های منتخب ترکیب بدن و آمادگی جسمانی وابسته به مهارت در مردان بدنساز
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف كلي پژوهش حاضر، مقایسه اثر دو شیوه تمرین هرمی معکوس و تمرین زمان تحت تنش بر شاخص های منتخب ترکیب بدن و آمادگی جسمانی وابسته به مهارت در مردان بدنساز بود. 45 نفر مرد بدنساز تمرین کرده (با میانگین سنی62 /2±53/25، قد 79/5±16/177، وزن 14/19±20/83) آزمودنی های تحقیق حاضر را تشکیل می دادند، که بصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصافی در 3 گروه مساوی تمرین هرمی معکوس، تمرین TUT و کنترل تقسيم شدند. مدت زمان کل تحقیق 8 هفته و به صورت 3 جلسه تمرین در هفته بود که تمرینات هرمی معکوس با شدت 85-70 % و تمرینات TUT با شدت 60-45 % یک تکرار بیشینه با استفاده از وزنه آزاد و دستگاه های بدنسازی انجام شد. متغیرهای درصدچربی بدن، توده بدون چربی بدن اندازه دور بازو، دور ران و دور سینه، توان عمودی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، سرعت، تعادل، هماهنگی و چابکی پیش از شروع تمرینات و پس از پایان هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج، از آزمون های آماری ANOVA، توکی، کروسکال والیس، t همبسته و ویلکاکسون در سطح معنی داری 05/0P< استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان گر تفاوت معنی دار بین گروه های تحقیق در اندازه دور بازو (008/0= P)، استقامت عضلانی (000/0= P) قدرت عضلانی (004/0= P)، به نفع گروه TUT مشاهده شد. همچنین تعادل ایستا (006/0> P) تغییرات معنی داری را به نفع گروه هرمی معکوس نشان داد. اما در مورد درصدچربی بدن، توده بدون چربی بدن، دور سینه و ران، توان عمودی، سرعت، هماهنگی و چابکی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0< P). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هرمی معکوس بر تعادل مردان بدنساز مؤثر بوده است همچنین تمرینات TUT بر اندازه دور بازو و استقامت عضلانی این افراد تأثیر مثبت معنی داری داشت و قدرت عضلانی نیز تحت تأثیر هر دو شیوه تمرینی هرمی معکوس و TUT قرار گرفت. این نتایج نشان می دهد که احتمالا شیوه تمرینی TUT تأثیر بیشتری بر هایپرتروفی و استقامت عضلانی داشته باشد و جهت بهبود تعادل مردان بدنساز سیستم هرمی معکوس نسبت به سیستم TUT مؤثر تر است. واژه های کلیدی: هرمی معکوس، زمان تحت تنش، ترکیب بدن، مردان بدنساز
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: هرمی معکوس، زمان تحت تنش، ترکیب بدن، مردان بدنساز
تاريخ دفاع : 1398-06-20