بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960251431
نویسنده : رضا دهقان
عنوان پایان نامه : تعیین اثر یک دوره تمرینات عصبی-عضلانی بر آمادگی جسمانی مردان بسکتبالیست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده زمینه و هدف: هدف كلي پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات عصبی-عضلانی بر آمادگی جسمانی مردان بسکتبالیست بود. روش بررسی: 30 بازیکن بسکتبال (با میانگین سنی62/7±53/26، قد 79/5±16/182، وزن 14/19±20/83) آزمودنی های تحقیق حاضر را تشکیل می دادند، که از طریق غربالگری اولیه انتخاب شده بودند، به طور تصافی در 2 گروه مساوی تجربی و کنترل تقسيم شدند. مدت زمان کل تحقیق 8 هفته و به صورت 3 جلسه تمرینات عصبی-عضلانی و کنترل بدون مداخله بود. پیش از شروع تمرینات از آزمودنی ها رضایت نامه کتبی اخذ و فرم سلامت پزشکی را تکمیل کردند پیش از شروع تمرینات: آزمون های توان هوازی: (آزمون کوپر)، توان بی هوازی: (پرش سارجنت)، سرعت: (دوی 40 یارد)، تعادل: (آزمون لک لک)، چابکی: (آزمون ایلینویز) و هماهنگی: (آزمون استیک فلیپ ) انجام شد. در نهایت 48 ساعت پس از پایان تمرینات آزمون های نامبرده تکرار شد. برای مقایسه ی نتایج قبل و بعد در هر گروه، از آزمون آماری t همبسته و و برای مقایسه ی نتایج 2 گروه با یکدیگر، از آزمون t مستقل استفاده شد. سطح معنی داری 05/0P< تعیین شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر سرعت، تعادل، چابکی و هماهنگی مردان بسکتبالیست تأثیر معنی داری داشت (05/0>p) اما در رابطه با توان هوازی و توان عمودی این نتایج معنی دار نبود (05/0p) که این تغییرات درمورد توان هوازی معنی دار نبود (05/0
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: عصبی عضلانی، آمادگی جسمانی، مردان بسکتبالیست
تاريخ دفاع : 1398-06-23