بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940257276
نویسنده : لیلا بهادیوند چگینی
عنوان پایان نامه : مقايسه تاثير روش تدریس فعاليت-محور بر آموزش افعال دو کلمه ای در فراگيران ايراني سطح متوسطه زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مجید پورمحمدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه تاثیر روش تدریس فعالیت-محور بر آموزش افعال دو کلمه ای در فراگیران ایرانی سطح متوسطه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. به همین منظور، 45 زبان آموز مؤنث با رده سنی 19 تا 30 سال در آموزشگاه الهه واقع در لوشان از میان 95 نفر زبان آموز از طریق آزمون QPT انتخاب شدند. زبان آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند. زبان آموزان گروه آزمایشی به دو کلاس شامل 15 زبان آموز در هر کلاس و گروه گواه به یک کلاس شامل 15 زبان آموز تقسیم شدند. سپس هر دو گروه آزمایشی 15 جلسه را دریافت کردند. از این رو گروه گواه 15 شبه جلسه را دریافت کردند که کاربرد آموزش آشکار مانند GTM و بر پایه ی برنامه ی ساختاری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که گروه آزمایشی اول دارای تاثیر بهتری بر آموزش افعال دوکلمه ای هستند. یافته ها نشان دادند که نقش شکاف اطلاعاتی در روش TBLT منجر می شود که فراگیران در افعال دو کلمه ای ماهرتر شوند و دارای تاثیر بیشتری نیز است زیرا فراگیران دارای دانش پیش زمینه ای در فعالیت های شکاف اطلاعاتی هستند. در نتیجه گره دارای شکاف اطلاعاتی دارای نتایج بهتری برای یادگیری افعال دوکلمه ای هستند و نتیجه ی بهتری نیز نسبت به روش GTM دارند.  
كلمات كليدي : پژوهش حاضر -سطح متوسطه زبان انگلیسی
تاريخ دفاع : 1396-9-25