بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960051792
نویسنده : فاطمه کارگر
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر مزیت رقابتی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی صومعه سرا)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر مزیت رقابتی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی صومعه سرا) می باشد، طرح تحقیق توصیفی – همبستگی، روابط میانشان با استفاده از یک مدل مفهومی موردمطالعه قرار گرفت. داده‌های این پژوهش از 29 شرکت تولیدی صنعتی فعال در شهر صنعتي صومعه سرا در استان گیلان، به روش پيمايشي جمع‌آوری‌ و سپس از روش مدل يابي معادلات ساختاري براي تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پشتیبانی مدیران ارشد و میانی، خرید استراتژی بر فعالیت های اجتماعی و شیوه های زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارند. ولی فعالیت های اجتماعی و شیوه های زیست محیطی بر مزیت رقابتی تاثیر معنی داری ندارند.
كلمات كليدي : کلید واژه: بازارگرایی، مدیریت زنجیره تأمین پایدار ، مزیت رقابتی ، پشتیبانی مدیران، شیوه های زیست محیطی.
تاريخ دفاع : 1398-5-20