بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 891221500
نویسنده : سیاوش نظری
عنوان پایان نامه : ببرسی مقایسه ای وتحلیل برخی از عناصر داستانی در برخی از اثار جلال ال احمد و سیمین دانشور
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : وأساڊ و وأساڊ نویٕی ټه وٌ ٬ٍٝ قا٠ٍ اَ غډڅه خٍ اهډیر زٍین انوا٪ اوتی ڈكٕوب ڈی ٘وو،وٌ ٜى ٔاڂ انیٍ ؤسهوٖ زكوڂ و وڀٍڀونی تٕیاٌی ٘ىه أر.نویٕنىڀاڊ تٕیاٌی وٌ خیٙثٍو اوتیاذ وأسانی ایٍاڊ ٔهیڇ تووه انى وناچ های ڈس٭ىو و ٴٍاوانی اَ آنها تٍ غای ڈانىه أر.اَ غډڅه این نویٕنىڀاڊ ټه آضاٌ٘اڊ غُو ڈوٴۇٴ زٍین ؤساوٌوهای اوتی ته قٕاب ڈی آیى غلاڂ آڂ اقډى و ٔیډین وانٙوٌ ڈی تا٘ى.آنها نویٕنىڀانی هٕسنى ټه تا تهٍه ڀیٍی اَ ٬ناٍٜ وأسانی ،وأساڊ نویٕی ٌا تا ڈوڄاٴه های ڈ٭اٍٜ هډٍاه ټٍونى.وٌ تٌٍٔی ٬ناٍٜ وأسانی آضاٌ این وو نویٕنىه ته این تاوٌ ڈی ٌٔیڇ ټه آنها ته اٜوڂ ٴنی و تنیاوین این نو٪ اوتی وٌ ټناٌ ڈ١ډوڊ وڈكسوی آڊ،ڈ٭سٹى و ڈس٭هى تووه انى.آڊ ؾیُی ټه وٌ آضاٌ آنها غُو ڈكأن ته قٕاب ڈی آیى٤ٍـ و خیٍنٿ ڈهاٌ ٘ىه وأساڊ،ڄكن و ڀاٴر و ڀو وٌ وأساڊ،وٌوڊ ڈایه های تی ن٩یٍ و ناب،ٜكنه خٍواَی ٴووٴ اڄ٭اوه هنٍی وأساڊ هایٙاڊ،ڈی تا٘ى.تا زوغه ته این ٔهناڊ،خٍوانسن ته آضاٌ آنها وتٌٍٔی ٬ناٍٜ وأسانی ڈوغوو وٌآنها ټه ڀویا ته آ٘ٽاٌ زٍ ٘ىڊ ویّڀی وأساڊ نویٕی آنها ټډٻ ٘ایانی ڈی نډایى،اَ ڈهډسٍین انځیُه های ٘ٽڃ ڀیٍی این ٌٔاڄه أر. این خایاڊ ناڈه تٍ آڊ أر زا تا ٬نایر ته ڈهډسٍین ٬ناٍٜ زٙٽیڃ وهنىه وأسانی ا٬ڇ ا9َ (٤ٍـ و خیٍنٿ،٘هٝیر،قٹیٹر ڈاننىی،وٌوڊ ڈایه،ٜكنه وڀاٴر وڀو)ته زاٴٽیٻ و ٤ثٹه تنىی آنها وٌ آضاٌ این َ
كلمات كليدي : سیمین دانشور،جلال ال احمد
تاريخ دفاع : 1392-10-14