بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960025473
نویسنده : مهسا مراد علی نیا
عنوان پایان نامه : تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز با نقش میانجی گری قابلیت مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حسین گنجی نیا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به فضای رقابتی بین شرکت های صنایع غذایی نوآوری عاملی است که موجب تمایز محصولات ارائه شده در بازار و تنوع بخشی به منظور فروش بیش تر می گردد. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی رهبری دانش محور بر نوآوری باز با نقش میانجی گری قابلیت مدیریت دانش در شرکت های صنایع غذایی شهرک صنعتی رشت پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های فعال صنایع غذایی شهرک صنعتی رشت به تعداد 120 شرکت بوده است.برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شد، که 70 شرکت به عنوان نمونه به دست آمد. روش نموه برداری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس بوده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. از 4 فرضیه ارائه‌شده در تحقیق همه فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت که براساس ضرایب مسیر عبارتند از تأثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز خروجی با میانجی‌گری قابلیت مدیریت دانش، تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز ورودی با میانجی گیری قابلیت مدیریت دانش، تأثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز ورودی، تأثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز خروجی است.
كلمات كليدي : رهبری دانش محور، قابلیت مدیریت دانش، نوآوری باز خروجی، نوآوری باز ورودی
تاريخ دفاع : 1398-5-8