بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950171507
نویسنده : میر سعید شمس شعاعی
عنوان پایان نامه : نقش تجربه دانشگاهی در شکل گیری فرهنگ سیاسی دموکراتی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موضوع این پایان نامه، بررسی رابطه جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی در چارچوب مطالعات توسعه سیاسی است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا فرهنگ سیاسی دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفته و نقش تجارب جامعه پذیری در محیط دانشگاه در شکل دهی به این فرهنگ بررسی شود . پیش فرض تحقیق بر اساس رویکرد نظری این است که تجربه حضور چندین ساله در محیط دانشگاه به عنوان عرصه جدیدی از تجربه برای دانشجویان، با شکل گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک رابطه دارد. زندگی دانشگاهی، القا کننده ارزشها و باورهای دموکراتیک است و دانشجویان به عنوان اشغال کنندگان این جایگاه، به دلیل گرایش های فراطبقاتی، عدم وابستگی سیاسی - اجتماعی به منابع و نهادهای قدرت و درگیری و دخالت در امور شناختی و اطلاعاتی، حاملان و عاملان فرهنگ سیاسی دموکراتیک هستند. جایگاه دانشجویان این توانایی را به آنها می بخشد که فرهنگ غیر خودجوش، جهت داده شده و ساختگی ناشی از مکانیزم های تحمیلی و تبلیغی را باز شناخته و مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک باشند . از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر به شیوه پیمایش و با تکنیک پرسشنامه در میان نمونه ای ۳۰۰ نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به اجرا در آمده است
كلمات كليدي : فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، عوامل جامعه پذیری، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک، توسعه سیاسی، تجارب جامعه پذیری.
تاريخ دفاع : 1397-6-21