بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911082499
نویسنده : سعیده قامتی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران، فقه اسلامی و فرانسه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حضانت نگهداری و تربیت طفل است به نحوی که صحت جسمانی و تربیت طفل با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مساله حضانت و اولویت هریک از والدین برای سرپرستی کودک بیشتر زمانی مطرح خواهد شد که آنها از هم جدا می شوند، که در این خصوص نظر مشهور فقها و قانون مدنی ایران متفاوت است. بر اساس قانون ، حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است از این جهت اعراض از آن امکان پذیر نخواهد بود. مهم ترین مساله در خصوص حضانت، حفظ مصلحت طفل است، به همین جهت چنانچه والدین شایستگی و صلاحیت اخلاقی را نداشته باشند، این حق از آنها سلب شده و به فرد شایسته ای که دادگاه مقرر نموده، واگذار خواهد شد. در حقوق فرانسه حضانت تحت عنوان ولایت ابوینی بیان شده‌ است که به معنای اعم ولایت (ولایت بر حضانت و ولایت بر اموال طفل) است و عبارت است از مجموعه‌ی حقوق و قدرتهایی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند تکالیف خودشان را نسبت به نگهداری و تربیت طفل صغیر و اموال او انجام دهند. در پژوهش حاضر، نخست تعریف حضانت و ماهیت حقوقی آن در ایران و فرانسه بیان شده، پس از آن، قلمرو این نهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به موانع قانونی حضانت اشاره می شود و در پایان خلا های قانونی همراه با اصلاحات پیشنهادی، مطرح می گردد.
كلمات كليدي : حضانت، ولایت ابوینی، حق، تکلیف، اعراض از حضانت، موانع حضانت.
تاريخ دفاع : 1394-6-25