بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960108742
نویسنده : سید کیانوش آریان راد
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه کارآفرین گرایی و بازاریابی داخلی بر نوآوری در کارخانجات تابعه بازرگانی دولتی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به رشد فن آوری در چند سال اخیر به منظور افزایش رقابت شرکت ها توجه به نوآوری در کارخانجات آرد که به عنوان مواد اولیه برای مصارف مختلف قلمداد می گردند، ضروری است. این تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارخانجات تابعه بازرگانی دولتی در استان گیلان شامل 6 کارخانه تولید آرد و 37 شرکت مصرف کننده آرد هستند و در مجموع 43 شرکت به عنوان جامعه تحقیق محسوب می گردد. به صورت تصادفی ساده به توزیع پرسشنامه بین مدیران فروش، مدیران بازاریابی و مدیران تولید شرکت ها اقدام شد. برای محاسبه حجم نمونه در شرکت های مصرف کننده از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شد، که 28 شرکت و کارخانه به عنوان نمونه به دست آمد.روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. از 3 فرضیه ارائه‌شده در این تحقیق 2 فرضیه تأیید و 1 فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت. فرضیه های مورد تأیید عبارتند از بازاریابی داخلی با کارآفرین گرایی در کارخانجات تابعه بازرگانی دولتی در استان گیلان رابطه دارد، کارآفرین گرایی با نوآوری در کارخانجات تابعه بازرگانی دولتی در استان گیلان رابطه دارد اما بازاریابی داخلی با نوآوری در کارخانجات تابعه بازرگانی دولتی در استان گیلان رابطه ندارد. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به رابطه بین بازاریابی داخلی با کارآفرین گرایی و کم ترین شدت تأثیر مربوط به رابطه بین کارآفرین گرایی با نوآوری است.
كلمات كليدي : بازاریابی داخلی، کارآفرین گرایی، نوآوری
تاريخ دفاع : 1398-5-14