بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940223146
نویسنده : سید سامان مرتضوی
عنوان پایان نامه : تاثیر کیفیت خدمات ،مشارکت مشتری بر ارزش درک شده و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی پارس خزر ).
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمان را رقم می زنند.سازمان ها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند.آن ها باید همه فعالیت و توانمندی خود را متوجه مشتری کنند،چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند.بنابراین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است و تنها از طریق فرایندهای تولیدی،بازاریابی ،مالی و منابع انسانی سازمان می توان ارزش های مشتری پسند ایجاد کرد و این امر بدون اطلاع از خواست و ترجیحات مشتریان مسیر نخواهد بود.هدف در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت خدمات ،مشارکت مشتری بر ارزش درک شده و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی پارس خزر )پرداخته شده است.از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است، جامعه ی آماری شامل مشتریان شرکت پارس خزر می باشد که از بین 390پرسشنامه پخش شده 387 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری و سپس از طریق معادلات ساختاری PLS2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده از این تحلیل نشان می دهد که بین رضایت مشتریان و وفاداری تاثیرگذاری لازم وجود ندارد و بین ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان نیز تاثیرلازم وجود ندارد و تایید نشده است.
كلمات كليدي : کیفیت خدمات،رضایت مشتریان،ارزش درک شده،تصویر برند،وفاداری مشتریان.
تاريخ دفاع : 1396-11-2