بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960137856
نویسنده : فاطمه شعبانی
عنوان پایان نامه : تاثير مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد زيست محيطي هتل ها(مورد مطالعه: هتل هاي استان گيلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺮید های ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را مد نظر قرار دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ مساﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻔﻬﻮم تعهد سازمانی نیز ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ تحقیق بررسی تاثير مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد زيست محيطي هتل ها( مورد مطالعه: هتل هاي استان گيلان) می باشد .داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز تحقیق از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺎن58 مورد از هتل های استان گیلان به روش غیر احتمالی در دسترس در جامع محدود در استان گیلان جمع آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺪل یابی معادلات ساختاری و نرم افزاری 22, PLS3 SPSS تحلیل شدند. ﻧﺘﺎﻳﺞ تحقیق ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن مدیریت منابع انسانی سبز، بر تعهد سازمانی و رفتار سازگار با محبط زیست تاثیر مثبت و معنی داری دارد و تعهد سازمانی بر رفتار سازگار با محیط زیست تاثیر مثبت و معنی داری دارد و مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست بر عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبت و رابطه معنی داری داند. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: مدیریت منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی، رفتار سازگار با محبط زیست، عملکرد زیست محیطی  
كلمات كليدي : مدیریت منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی، رفتار سازگار با محبط زیست، عملکرد زیست محیطی  
تاريخ دفاع : 98-06-16