بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960062786
نویسنده : رسول غلامی طالکوئی
عنوان پایان نامه : نقش سرمایه روانشناختی و پایبندی مذهبی در پیش بینی سازگاری زناشویی زوجین شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سازگاری زناشویی زوجین شاغل در آموزش و پرورش از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می¬توان به سرمایه روانشناختی و پایبندی مذهبی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرمایه روانشناختی و پایبندی مذهبی در پیش بینی سازگاری زناشویی زوجین شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رشت بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زوجین شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رشت به تعداد تقریبی 300 زوج بود. از این بین نمونه ای به حجم 150 نفر با توجه به جدول مورگان و ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و پایبندی مذهبی جان بزرگی (1389) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بين نمره کل سرمایه روانشناختی و مولفه¬های خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی؛ همچنین بين نمره کل پایبندی مذهبی با نمره کل سازگاری زناشویی و مولفه¬های رضایت و انسجام؛ و بین مولفه پایبندی مذهبی با نمره کل سازگاری زناشویی و مولفه¬های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : سرمایه روانشناختی، پایبندی مذهبی، سازگاری زناشویی، زوجین
تاريخ دفاع : 1398-06-09