بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960022323
نویسنده : حسینعلی اسکندری
عنوان پایان نامه : تحلیل و بررسی فرسایش و تولید رسوب در زیرحوضه¬های شلمان¬رود
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : ژئومورفولوژي - برنامه ريزي محيطي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا افشاری آزاد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق، به منظور بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب در زیرحوضه¬های شلمان¬رود واقع در شرق استان گیلان از روش EPM استفاده گردید. برای این کار، ابتدا نقشه¬های مورد نیاز شامل ژئومورفولوژی، سنگ‌شناسی و شیب حوضه در محیط نرم افزار ARCGIS تهیه گردیده و سپس با همپوشانی و ادغام لایه¬ها، نقشه واحدهای کاری حوضه با رخساره¬ها و طبقات شیب مختلف به دست آمد. در نهایت با امتیازدهی هر یک از عوامل چهارگانه در روش EPM، نقشه طبقات فرسایش حوضه مشخص و با بکارگیری رابطه تجربی ارائه شده، میزان شدت فرسایش و تولید رسوب برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در حوضه آبریز شلمان¬رود بیشترین مقدار رسوب گذاری متعلق به مناطق مرتفع تر بوده البته در مکانهایی که میزان شیب کمتر بود و در قسمتهایی کوه پایه ایی نیز رسوب و فرسایش وجود داشته است.و عوامل طبیعی و انسانی هر دو در این زمینه دخیل بوده اند. پهنه بندی میزان فرسایش و رسوب گذاری در حوضه شلمانرود مشخص کرد که بیشترین میزان تولید رسوب متعلق به شهرستان اطاقور و سپس کومله بوده و از آنجائیکه شهر لنگرود در جلگه واقع شده لذا فرسایش در این منطقه دیده نشده است.
كلمات كليدي : فرسایش، روش EPM ، حوضه شلمان¬رود، استان گیلان، GIS.
تاريخ دفاع : 1398-06-13