بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960077483
نویسنده : روح الله اسعد بلنددوست
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و مهاری عصاره بومادران (Achillea millefolium) بر استیل کولین استراز و تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر امیر آراسته,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: گیاه بومادران از گیاهان دارویی مورد استفاده عموم است که دارای جایگاه ویژه ای در طب سنتی و طب جدید می باشد. بومادران امروزه در صنایع داروسازی و غذایی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. در مطالعه حاضر اثرات ضد آلزایمری از طریق مهار تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی و خواص آنتی اکسیدانی این گیاه منحصر به فرد مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: عصاره گیری از این گیاه به روش هیدرو الکلی و ماسراسیون، میزان ترکیبات موجود در عصاره از طریق روش گاز کروماتوگرافی جرمی، میزان مهار رادیکال های آزاد برای تعیین خاصیت آنتی اکسیدانی از طریق روش DPPH و میزان مهار آنزیم استیل کولین استراز و مهار تولید رشته های آمیلوئیدی از طریق روش طیف سنجی مرئی صورت پذیرفت. نتایج: طبق نتایج گاز کروماتوگرافی جرمی بیشترین ترکیبات موجود در عصاره بومادران آشیلیسین، کامفور، آزولن و اوکالیپتول گذارش شد. بر اساس نتایج حاصل از تست آنتی اکسیدانی کمترین میزان مهار رادیکال های آزاد در غلظت یک میلی گرم بر میلی لیتر با 47/54 درصد و بیشترین مهار رادیکال های آزاد در غلظت شش میلی گرم بر میلی لیتر با 80/95 درصد بود. نتایج حاصل از مهار استیل کولین استراز نشان داد که بیشترین میزان مهار آنزیم در نمونه با غلظت 20 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره اتفاق افتاد که برابر با 28/68 درصد بود. غلظت 8/0 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه بومادران دارای بیشترین اثر مهاری بر روی تولید رشته های آمیلوئیدی می باشد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش ها نشان داد که عصاره گیاه بومادران دارای خواص آنتی اکسیدانی، مهار آنزیم استیل کولین استراز با افزایش غلظت عصاره و اثرات مهار تولید رشته های آمیلوئیدی در غلظت های مشخص می باشد که بنا بر این یافته ها عصاره این گیاه میتواند از نظر خواص ضد آلزایمری مورد مطالعات بیشتری قرار گیرد.
كلمات كليدي : بومادران، آنتی اکسیدانی، استیل کولین استراز، نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی
تاريخ دفاع : 1398-6-17