بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960033728
نویسنده : شیذر جهانگیری پاشاکی
عنوان پایان نامه : تحلیل مهاجرت معکوس و تأثیر آن بر توسعه اجتماعی، اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان لفمجان شهرستان لاهیجان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :تیمور آمار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پدیده مهاجرت معکوس در طی دهه اخیر رشد زیادی یافته است که نتیجه آن تغییرات چشمگیر اقتصدی و اجتماعی در مناطق روستایی است در این تحقیق نگارنده در نظر دارد به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی این پدیده در دهستان لفمجان شهرستان لاهیجان بپردازد هدف تحقیق بررسی نقش مهاجرت در توسعه اقتصادی و اجتماعی دهستان لفمجان. است.جهت تکمیل اطلاعات و جمع آوری داده ها از روش میدانی و کتابخانه ای و برای انتخاب نمونه از روش مورگان استفاده شده است نتایج نشان می دهد دهستان لفمنجان در شهرستان لاهیجان از جمله مناطقی است که در طی سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است بیش از نیمی از مهاجران بر طبق مشاهدات مستقیم از افرادی هستند که در گذشته به قصد کار زندگی روستای خود را رها کرده و دوباره در زمان بازنشسنگی اقدام به بازگشت به روستا نموده اند همچنین نتایج نشان می دهد افرادی که به روستا مهاجرت نموده اند خود را عضوی از این جامعه روستایی می دانند روابط خوبی با همسایگان خود دارند و در امور روستا مشارکت می کنند و در انتخابات و درآمد روستاو دادن هزینه ¬به دهیاری مشارکت خوبی دارند برخی از این افراد با ایجاد برخی صنایع و یا خدمات در روستا منجر به رونق و توسعه روستا شده اند. واژگان کلیدی: مهاجرت، مهاجرت معکوس، روستا، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، دهستان مالفمجان.
كلمات كليدي : مهاجرت، مهاجرت معکوس، روستا، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، دهستان مالفمجان.
تاريخ دفاع : 96-06-23