بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940122548
نویسنده : الهام شیرزاد کپته
عنوان پایان نامه : مقایسه پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر مقایسه پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر رشت بود. این پژوهش علی مقایسه ایی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر رشت بود. نمونه مورد بررسی شامل 180 نفر(90زن متقاضی طلاق و 90 زن عادی) است که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. کلیه تحلیل داده ها با استفاده از SPSS-ver20 انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین زنان متقاضی طلاق و عادی در هر سه مؤلفه پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی و انعطاف پذیری کنشی تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن این سه مؤلفه در زنان عادی نسبت به زنان متقاضی طلاق بود.. نتایج نشان داد که زنان متقاضی طلاق از پویایی ارتباطی ضعیف تر، سرسختیروانشناختی محدود تر و انعطاف پذیری کنشی پایین تری نسبت به زنان عادی برخوردارند و از این نتایج می توان جهت برنامه ریزی های پیشگیرانه و برنامه های آموزش و آگاه سازی خانواده ها استفاده کرد. از این رو پیشنهاد می شود که مسئولین در امر پیشگیری و حفظ کانون های خانواده جهت پیشگیری از طلاق و حفظ سلامت اعضای خانواده به این ابعاد توجه کنند و جوانان در شرف ازدواج را در معرض آموزش این مهارت ها قرار دهند
كلمات كليدي : پویایی ارتباطی، سرسختی روانشناختی، انعطاف پذیری کنشی، متقاضی طلاق
تاريخ دفاع : 1396-3-9