بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960274595
نویسنده : مرضیه بیکی
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر خستگي و عدم ادامه رفتار كاربري در شبكه‌هاي اجتماعي (مورد مطالعه: كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام در ايران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر خستگي و عدم ادامه رفتار كاربري در شبكه‌هاي اجتماعي از سوی كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام در ايران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران بودند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه بود و محق از روش میدانی به منظور توزیع پرسشنامه‌های استاندارد استفاده نمود که روایی و پایایی آنها از طریق نظر استاد راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه نامحدود استفاده گردید که در نهایت تعداد 348 پرسشنامه صحیح به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس تحلیل انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آزمون معادلات ساختاری (SEM) با نرم‌افزارهای SPSS-25 و PLS-3 انجام گرفت. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل استرس‌زایی همچون فشار اطلاعاتی، فشار خصوصیات سیستمی و فشار اجتماعی رابطه معناداری با خستگی شبکه‌های اجتماعی دارند. همچنین این نتایج مشخص نمود که خستگی شبکه‌های اجتماعی با وقفه‌های کوتاه در فعالیت شبکه‌های اجتماعی و همچنین تغییر به شبکه‌های اجتماعی دیگر رابطه معناداری دارد، اما این رابطه در خصوص فعالیت‌های کنترلی شبکه‌های اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت. از نتایج تحقیق حاضر به منظور ارائه راهکاری به منظور مقابله با مشکلات شبکه‌های اجتماعی و توجه به اهمیت موضوع آموزش استفاده از اینگونه شبکه‌ها بهره‌مند شد. واژگان کلیدی: خستگی شبکه‌های اجتماعی، عوامل استرس‌زا، عدم ادامه رفتار کاربری.
كلمات كليدي : خستگی شبکه‌های اجتماعی، عوامل استرس‌زا، عدم ادامه رفتار کاربری.
تاريخ دفاع : 98-06-12