بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930322168
نویسنده : فاطمه فرجی سراوانی
عنوان پایان نامه : طراحی خانه کتاب با رویکرد پایداری اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ساویز طیاح, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موضوع رساله ی حاضر طراحی خانه کتاب و فضایی برای تعامل بیش تر افراد جامعه می باشد.معماری،پایداری خود را زمانی حفظ می کند که به عواملی مانند اجتماع،فرهنگ،سنت،محیط،تصاویر ذهنی افراد و...پاسخ مناسبی ارائه کند.این رساله با هدف شناسایی راه های ایجاد انگیزه در کتابخوان ها واستقبال عمومی از کتابخانه ها و همین طور شناسایی معیارهای موثر پایداری اجتماعی در طراحی محیط های فرهنگی انجام شده است. کتابخانه ها به جهت به دوش کشیدن بخشی از بار علمی افراد جامعه نقش مهمی در بخش آموزش و پرورش ایفا می کنند.به همین دلیل تلاش برای برطرف کردن این بخش از نیاز جامعه و جبران کمبود آن ضروری است. رساله ی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی_مورد پژوهی و اسناد کتابخانه ای به نقد و تحلیل معماری بنای کتابخانه های مختلف و پاسخ آن به مولفه های موثر در جامعه پذیری فضاهای کتابخانه مانند تقویت تعاملات اجتماعی،امنیت،آرامش،تعلق به مکان و... پرداخته است.و همین طور آمارهای هواشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد و راهکارهای طراحی اقلیمی از نتایج این داده ها استخراج شد. این پژوهش از جهت مورد توجه قرار دادن نیازهای افراد یک خانواده با گروه سنی مختلف به عنوان قشر مهمی از جامعه،توجه به دسترسی ها،تلفیق فضاها و توجه به دید و منظر حائز اهمیت می باشد.این امور می تواند به اهمیت فضاهای جمعی بیفزاید و توجه به این موارد در طراحی کتابخانه ها باعث حضور پررنگ تر افراد در این محیط های فرهنگی شود.
كلمات كليدي : کتابخانه،معماری پایدار،پایداری اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-6-21