بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960019166
نویسنده : هایده آزموده
عنوان پایان نامه : تحلیل وضعیت محله ساغریسازان رشت بر اساس شاخص های شهر سالم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شهر سالم يك مقوله سلامت عمومي است كه در ماهيت خويش تحت تأثير تغيير و تحولات اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي قرار مي¬گيرد هدف از این تحقیق بررسی تحلیل وضعیت محله ساغریسازان رشت بر اساس شاخص های شهر سالم می باشد این تحقیق اهدافی مانند شناسايي امکانات و توان ها و ظرفیت هاي محله ساغریسازان ابعاد مختلف شهري به منظور دستيابي به اجتماع محلي سالم و شناسايي امكانات، محدوديت ها، فرصت ها و تهديد ها ي اين محله جهت دستيابي به اجتماع محلي سالم است ، سنجش وضعيت سلامت در محله ساغریسازان را دنبال می کند و فرضیه های مطرح شده وضعیت شاخصهاي محیط کالبدی (سطح فضای سبز و مکانهای تفریحی و ورزشی) در محله ساغریسازان در حد مطلوب نیست و وضعیت شاخصهاي اجتماعي ( نرخ بیکاری و درصد اشتغال و مشارکت جمعی ) در محله ساغریسازان در حد مطلوب نیست . روش جمع آوری اطلاع میدانی و کتابخانه ای و جامعه آماری ساکنین محله ساغریسازان می باشند که با استفاده از جدول استاندارد مورگان انتخاب شده اند و تعداد آنها 340 نفر است نتایج نشان می دهد که محله ساغریسازان بدلیل وجود بافت کهنه و فرسوده و نداشتن خدمات و همچنین عدم رضایت ساکنین از شاخصهای محله سالم برخور دار نیست
كلمات كليدي : شاخص ، شاخص شهر سالم ، محله ، ساغریسازان رشت
تاريخ دفاع : 1398-06-23