بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950077462
نویسنده : محمد نبوی نودهی
عنوان پایان نامه : بررسی آلودگی استافیلوکوک کوآگولاز منفی در مایع مفصلی در اسب‌های مشکوک به آرتریت به روشPCR در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :افشین طراوتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مایع بین مفصلی از اولترا فیلتراسیون پلاسما و از ترشح هیالورونیک اسید توسط سلول سینویال شکل می‌گیرد مقدار مایع مفصلی بسیار اندک و حتی مفصل بزرگی چون زانو دارای بیشتر از 4 میلی لیتر نمی‌باشد مایع مفصلی علاوه بر نقش نرم کننده، تغذیه غضروف فاقد عروق را نیز برعهده دارد با توجه به این که عفونت‌های حاد باکتریایی می‌توانند در کمتر از 48 ساعت موجب نابودی غضروف مفصلی گردند از اینرو در این تحقیق به بررسی آلودگی مایع مفصلی به استافیلوکوک‌ها که یکی از پاتوژنهای مهم ایجاد کننده آتریت غفونی می‌باشند پرداختیم دراین تحقیق 25نمونه مایع مفصلی در دو گروه شاهد 5 نمونه و گروه تیمار 20 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت از5 نمونه گروه شاهد آلودگی میکروبی جدا نگردیدولی از 20 نمونه مایع مفصلی گروه تیمار 9مورد آلودگی باکتریایی مشخص گردید. اما از 9 مورد مثبت جدا شده 5 مورد استافیلوکوک ائوروس، 1 مورد استافیلوکوک کوآگولاز منفی، 2 مورد اشریشیاکلی و1 مورد استرپتوکوک جدا گردید. برای تایید تشخیص جدایه‌های استافیلوکوکس کوآگولازمنفی از تكثير ژن CoaG2,CoaG3 به روش PCR استفاده گرديد همچنین در این مطالعه میزان گلوکز و پروتئین وهمچنین شمارش گلبولهای سفید مایع مفصلی صورت گرفت که میزان گلوکز نمونه‌های مثبت کاهش پیدا کرده بود میزان پروتئین و گلبولهای سفید مایع مفصلی نمونه‌های مثبت افزایش پیدا کرده بود که همگی نشاندهنده یک آرتریت باکتریایی می‌باشد.
كلمات كليدي : مایع مفصلی- مننژیت - استافیلوکوکس کوآگولازمنفی- PCR
تاريخ دفاع : 1398-06-11