بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920033042
نویسنده : معصومه چراغی
عنوان پایان نامه : تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی، فشارخون و اضطراب در تکواندوکاران زن مبتدی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی از شاخص¬های آمادگی جسمانی، فشار خون و اضطراب در تکواندوکاران زن مبتدی بود. جامعه آماری این پژوهش تکواندوکاران زن مبتدی شهرستان رشت بودند. تعداد 16 نفر از جامعه مورد نظر با حداقل 2 سال سابقه تمرین، انتخاب شده و به¬طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (8 نفر)، با میانگین سن 5/1±47/22 سال، قد 2/3±04/167سانتی¬متر و وزن 7/7±01/66 کیلوگرم) و گروه کنترل (8 نفر)، با میانگین سن 37/1±95/22 سال، قد 57/3±98/166 سانتی¬متر، وزن 55/2±32/66 کیلوگرم تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و دو جلسه در هفته پروتکل تمرینی مقاومتی با الگوی باردهی هرمی را بدین صورت انجام دادند که بعد از 15 دقیقه گرم کردن، فعالیت مقاومتی با شدت‌های 85، 90، 95 و 100 درصد 1RM با 3 دقیقه استراحت بین هر حرکت و نوبت‌ها اجرا کردند و در پایان 15 دقیقه سرد کردن انجام شد. 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی، آزمون¬های ارزیابی قدرت، توان، چابکی، انعطاف¬پذیری، فشار خون و اضطراب اجرا گردید. پس از تعیین نرمال بودن داده¬ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک، آزمون فرضیه¬های پژوهش نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی تنها بر قدرت (01/0P
كلمات كليدي : تمرین مقاومتی، فشار خون، اضطراب، عوامل آمادگی جسمانی، زنان تکواندوکار مبتدی
تاريخ دفاع : 98-06-17