بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960092352
نویسنده : مهران صمدی
عنوان پایان نامه : تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرتضی رضایی صوفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی استان گیلان (20) نفر می-باشند. که در هر هیئت به 5 نفر پرسشنامه داده شد و در کل تعداد 100 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان هوش فرهنگی (شناختی، فراشناختی و رفتاری) با عملکرد تأثیر معنی داری دارند ولی هوش هیجانی انگیزشی با عملکرد تأثیر معنی داری ندارد
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: عملکرد، هوش فرهنگی، رویدادهای ورزشی، رفتار
تاريخ دفاع : 1398-6-12