بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950307652
نویسنده : محدثه پوراصغریان لنگرودی
عنوان پایان نامه : تاثیر تمرینات پلایومتریک - مقاومتی بر ترکیب بدن آمدگی جسمانی دختران بسکتبالیست قبل و بعد از PHV
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا فدایی چافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از جمله مهمترین تغییرات در دوران بلوغ، سن رسیدk به اوج سرعت نمو قد می¬باشد، این متغیر مانند سایر شاخص¬های بالیدگی تحت تاثیر متغیرهایی مانند وضعیت جسمانی و تیپ بدن است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک-مقاومتی بر ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیست قبل و بعد از PHV بود. جامعه آماری این تحقیق تمام دختران بسکتبالیست نوجوانان شهر لنگرود با دامنه سنی 13-9 سال بود که با روش نمونه¬گیری در دسترس 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این افراد پس از محاسبه PHV با استفاده از فرمول میروالد(2002)، به دو گروه قبل از PHV (13 نفر؛ میانگین سنی: 38/0±53/12سال، قد: 79/4±15/145 سانتی¬متر) و بعد از PHV (17 نفر؛ میانگین سنی: 62/0±0/14سال، قد: 84/4±58/153 سانتی¬متر) تقسیم شدند. با توجه به رده سنی آزمودنی¬ها، پروتکل تمرین شامل تمرینات مقاومتی و پلایومتریک به مدت 8 هفته و 2 جلسه در هر هفته بود. شاخص¬های ترکیب بدن (شاخص توده بدن(BMI)، نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) و درصد چربی بدن (BF)) و شاخص¬¬های آمادگی جسمانی (قدرت پنجه، توان بالاتنه، توان بی¬هوازی، توان هوازی، انعطاف¬پذیری، سرعت و چابکی، تعادل ایستا و پویا) در فواصل زمانی پیش و پس از مداخله تمرین پلایومتریک-مقاومتی اندازه¬گیری شدند. پس از جمع¬¬آوری داده¬ها، با استفاده از نرم¬افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل اماری صورت گرفت. طبق یافته¬های پژوهش حاضر، در مورد شاخص¬های ترکیب بدن قبل و بعد از مداخله تمرینی تغییر معنی¬داری در هیچیک از گروه¬های تجربی مشاهده نشد و بین دو گروه نیز تفاوت معنی¬داری از این نظر وجود نداشت. مداخله تمرینات پلایومتریک-مقاومتی در هر دو گروه منجر به بهبود معنی¬دار قدرت پنجه، توان بالاتنه، توان بی¬هوازی، توان هوازی، سرعت و چابکی شد، انعطاف¬پذیری صرفا در گروه بعد از PHV افزایش معنی¬دار نشان داد. در مورد تعادل ایستا و پویا تفاوت معین¬داری قبل و بعد از مداخله تمرینی در هیچیک از گروه¬های تجربی مشاهده نشد. صرفا درمورد قدرت پنجه بین دو گروه تجربی تفاوت معنی¬ادار مشاهده شد. به طور کلی، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت مقاومتی- ﭘﻼﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ روی گروه بعد از PHV تاثیر بیشتری دارد، این نوع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت می¬تواند ﺑﻌﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
كلمات كليدي : تمرین مقاومتی، پلایومتریک، اوج سرعت نمو قد (PHV)، کودکان و نوجوانان، بسکتبال
تاريخ دفاع : 1398-06-16