بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960031513
نویسنده : امیر حسین فلاح پاکدامن
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر گرایش مصرف کنندگان به خرید غذاهای سریع ( فست فود ) در شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف فست فود در شهر رشت می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان غذای سنتی شهر رشت هستند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد396 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه استاندارد و هنجاریابی شده می¬باشد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و روایی آن به روش روایی محتوا تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدل-سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزارSmart PLS3 اقدام شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که جاذبه های حسی، سهولت، حالات روحی و قیمت غذا دارای تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش به مصرف غذای سنتی شهر رشت می¬باشد. همچنین بین سلامت غذا، کنترل وزن و محتوای طبیعی و گرایش به مصرف فست فود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تاثیر معنادار آشنایی غذا بر گرایش به غذای فست فود معنادار نبود.
كلمات كليدي : گرایش به مصرف غذای فست فود – گرایش مصرف کننده –سلامت غذا – جاذبه های حسی
تاريخ دفاع : 1398-6-10