بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930494509
نویسنده : سحر موقتی مقدم
عنوان پایان نامه : آثار هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی قهوه سبزبر ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی وابسته به سلامت زنان دارای اضافه وزن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر تمرینات ورزشی هوازی با مصرف قهوه سبز بر شاخص های منتخب ترکیب بدن و میزان آمادگی جسمانی زنان دارای اضافه وزن بود.بدین منظور، 40 نفر از زنان شهر رشت که دارای سنی 25 تا 45 سال با BMI، 25 تا 30 انتخاب و بطور تصادفی در 4 گروه 10 نفره مورد مطالعه قرار گرفتند.گروه اول:گروه شاهد، گروه دوم:گروه تمرین هوازی (سه جلسه تمرین هوازی در هفته به مدت هشت هفته) بدون مصرف قهوه سبز، گروه سوم:تمرین هوازی (سه جلسه تمرین هوازی در هفته به مدت هشت هفته) به همراه مصرف قهوه سبز، گروه چهارم: مصرف قهوه سبز (10 گرم قهوه سبز در دو وعده) بودند. آزمودنی ها تمرینات هوازی را در یک جلسه 45 دقیقه ای انجام دادند.اندازه گیری های متغیرهای مورد مطالعه شامل اندازه گیری (شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن، در صد چربی بدن، انعطاف پذیری، چابکی، تعادل وتوان بی هوازی) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک سویه و آزمون t همبسته با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و سطح معنی داری 05/0>p در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در همه گروه ها متغیر های میانگین وزن بدن، درصد چربی، شاخص توده بدن، شاخص های آمادگی جسمانی(انعطاف پذیری، تعادل، چابکی و توان بی هوازی) بین دو مرحله قبل و بعد از انجام مراحل آزمون تفاوت معنی داری (05/0>p) داشتند. اما تفاوت معنی دار در شاخص نسبت دور کمر به لگن فقط در گروه مکمل دهی قهوه سبز مشاهده شد(05/0>p).احتمالا افزودن مصرف قهوه سبز به تمرینات ورزشی تاثیر مثبتی بر بهبود آمادگی جسمانی و ترکیب بدن افراد دارای اضافه وزن دارد.
كلمات كليدي : قهوه سبز، تمرینات هوازی، زنان دارای اضافه وزن، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی
تاريخ دفاع : 1395-06-29