بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 5169734123
نویسنده : شریعت شکاری
عنوان پایان نامه : بررسی متغیر های موثر در مشارکت ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف تحقیق حاضر بررسی متغیرهای موثر در مشارکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان رشت در فعالیت¬های ورزشی است. این تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی از نوع میدانی است. جامعه¬ی آماری تحقیق حاضر، بنا به گزارش اداره آموزش پرورش 9762 دانش آموز دختر در مقطع دبیرستان شهر رشت می¬باشد. حجم نمونه¬ی آماری با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن سطح خطای 05/0 برابر 369 برآورد شد. ابزار گرد آوری داده ها در تحقیق حاضر از طریق مطالعات کتابخانه ای و نیز پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مورد استفاده شامل دو بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه، شامل اطلاعات جمعیت¬شناختی و بخش دوم، پرسشنامه¬ی محقق ساخته¬ی مشارکت ورزشی دانش¬آموزان دیهیم (1390)، حاوی 27 سئوال در قالب 4 مؤلفه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جسمانی و روانی(؛ با مقیاس 5 درجه¬ای لیکرت و بدون نمره¬گذاری معکوس می¬باشد. روایی و پایایی پرسشنامه¬ی مورد استفاده در پژوهش دیهیم و همکاران (1390)، تأیید و هم چنین در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ (87/.) محاسبه شد که نشان از پایایی مورد قبول پرسشنامه¬ی مذکور دارد. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss21 و Excel 2010 به عمل آمد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه آماری استفاده شد و از آزمونهای مناسب پارامتریك (تی تك نمونه ای) و ضریب اثر استفاده شد. سطح معنا داری برای تمامی تجزیه و تحلیلها 05/0 P< در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل جسمانی و عوامل روانی تاثیر معنی داری بر میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی دانش آموزان دارد و طبق مدل ترسیمی ضرایب بارهای عاملی تمامی عوامل متاثر از عامل روانی بوده و این عامل بر تمامی مولفه¬های مورد بررسی جهت مشارکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رشت در فعالیت های ورزشی اثر گذار است. کلیدواژه: مشارکت ورزشی، عوامل موثر در مشارکت ورزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
كلمات كليدي : مشارکت ورزشی، عوامل موثر در مشارکت ورزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
تاريخ دفاع : 98-06-12