بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950499507
نویسنده : مهدي محمدي اصل
عنوان پایان نامه : مولفه‌های تصویر ذهنی مشتریان، ارزش ادراک شده با نقش واسطه‌گری رضایت مشتریان و عملکرد بازاریابی سازمان (مورد مطالعه: عملکرد سینماهای فعال در استان تهران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سيروس بالائي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف ارتباط مولفه‌هاي تصوير ذهني مشتريان، ارزش ادراک شده با نقش واسطه‌گري رضايت مشتريان و عملکرد بازاريابي عملکرد سينماهاي فعال در استان تهران انجام گرفته است بطوريکه با توجه مولفه‌هاي اداراکي مشتريان (ادراک تصويري، ادراک ذهني) و ارزش ادراک شده و مزاياي رضايت اداراکي و عملکرد موسسه مورد بررسي قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات ميداني، روش تحقيق در مطالعه حاضر با توجه به شکل بيان فرضيه‌ها توصيفي و تحليلي از نوع عِلّي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه سينماداران و اعضاي انجمن دفاتر سينمايي تهران مي‌باشد؛ طبق آمارهاي بدست آمده مشخص شد که استان تهران داراي 65 سينما در نقاط مختلف شهري است، و حجم جامعه آماري حدود 170 نفر تعيين شده است. لذا با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس به تقليل واحد‌هاي پژوهشي پرداخته شده است، و با استفاده از فرمول کوکران با جامعه به حجم 170نفر، نمونه مورد نياز برابر 119 نفر برآورد شده است، بنابراين روند توزيع پرسشنامه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گيري غير احتمالي در دسترس، تا دسترسي کامل به 120 پرسشنامه ادامه يافت. نحوۀ محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران قابل مشاهده است و براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ از نسخه 24 نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق هم حاکي از معنادار بودن رابطه بين مولفه‌هاي اداراکي مشتريان و ارزش ادراک شده و مزاياي رضايت اداراکي و عملکرد موسسه وجود دارد.
كلمات كليدي : رضایت مشتریان، تصوير ذهني مشتريان، ارزش ادراک شده مشتریان، عملکرد بازاريابي سازمان.
تاريخ دفاع : 1397-11-10