بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960095189
نویسنده : محسن مدبری یزدان بخش
عنوان پایان نامه : نقش تعدیل گر برنامه های ارتقای صادرات در تاثیر موانع صادراتی بر تمایل به صادرات شرکت های صنایع غذایی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پزوهش حاضر، سنجش نقش تعدیل گر برنامه های ارتقای صادرات در تاثیر موانع صادراتی بر تمایل به صادرات شرکت¬های صنایع غذایی استان گیلان می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش 51 شرکت صادراتی فعال در صنعت غذا در استان گیلان می¬باشند که از مدیران یا معاونین بخش بازرگانی شرکت¬های منتخب نظرسنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می¬باشد که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین موانع داخلی، موانع خارجی و برنامه های ارتقای صادرات با تمایل به صادرات رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش تعدیل-گر برنامه های ارتقای صادرات در تاثیر موانع داخلی و موانع خارجی بر تمایل به صادرات در شرکت¬های صنایع غذایی استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت.
كلمات كليدي : موانع داخلی – موانع خارجی - برنامه های ارتقای صادرات – تمایل به صادرات
تاريخ دفاع : 1398-6-11