بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950263697
نویسنده : سمیرا آل اسمعیل دریاسری
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر جهت‌گیری زنجیره تأمین فردی بر مدیریت زنجیره تأمین با نقش میانجی گری ابعاد جهت‌گیری زنجیره تأمین سازمانی(مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی مواد غذایی ناحیه شرق گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیمدر دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی‌های محیط‌های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه‌های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می‌کردند کارایی خود را از دست داده‌اند و امروزه شرکت‌ها نیازمندند که تا یکپارچگی منظمی در تمام فرایندهای تولیدی - از ماده خام تا مصرف کننده نهایی- ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جهت¬گیری زنجیره تأمین فردی بر مدیریت زنجیره تأمین با نقش میانجی گری ابعاد جهت گیری زنجیره تأمین سازمانی پرداخته می¬شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه¬گردآوری داده¬ها از نوع توصیفی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت‌های تولیدی مواد غذایی ناحیه شرق گیلان تشکیل داده است. جهت سنجش متغیرهای پژوهش و جمع-آوری داده¬ها از ابزار پرسش¬نامه استفاده شده است. در پرسش¬نامه حاضر عامل جهت¬گیری زنجیره تأمین فردی از طریق 4 متغیر، عامل جهت¬گیری زنجیره تأمین سازمانی از طریق 3 بعد و 10 متغیر و در نهایت عامل مدیریت زنجیره تأمین از طریق 2 بعد و 9 متغیر مورد سنجش قرار گرفته است. در مجموع پرسش¬نامه¬ای با 23 سؤال مربوط به مؤلفه¬های اصلی مدل و 5 سؤال مربوط به جمعیت شناختی متناسب با پاسخ¬دهندگان طراحی و توزیع گردید. از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونه¬گیری غیراحتمالی در دسترس، پرسش¬نامه¬ها در میان 50 شرکت¬ مورد مطالعه توزیع گردید به گونه¬ای که در هر شرکت یک پرسشنامه و از آن‌ها خواسته شده تا یکی از مدیران ارشد سازمان نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. در نهایت با پیگیری-های انجام شده همین تعداد بازگردانده شد. نتایج حاصل از تحلیل با استفاده از تکنیک مدلسازی معادله ساختاری نسل دوم، حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان می¬دهد که در سطح اطمینان 95% ، تمامی روابط موجود در مدل معنادار بوده است.
كلمات كليدي : جهت¬گیری زنجیره تأمین فردی، جهت¬گیری زنجیره تأمین سازمانی، مدیریت زنجیره تأمین استراتژیک (راهبردی)، مدیریت زنجیره تأمین عملیاتی.
تاريخ دفاع : 1397-11-08