بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950046214
نویسنده : معصومه سپهری فر
عنوان پایان نامه : تأثیرسهولت سیستم های اطلاعات درون سازمانی و بر قابلیت های مشترک خریدار و تأمین کننده با نقش میانجیگری ادغام بیرونی (مورد مطالعه شرکت های تولیدی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , وحید رضا میرابی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ایجاد قابلیت های مشترک بین زنجیره تأمین و شرکت به دلیل به دست آوردن مزایایی چون صرفه جویی در هزینه و وقت برای شرکت های تولیدی بسیار حائز اهمیت بوده است. تحقیق حاضر درصدد به این سؤال پاسخ می دهد آیا سهولت سیستم‌های اطلاعات درون‌سازمانی بر قابلیت مشترک خریدار و تأمین کننده با نقش میانجیگری ادغام های بیرونی بر شرکت‌های تولیدی استان گیلان تأثیر دارد؟ و هم چنین فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از سهولت سیستم‌های اطلاعات درون‌سازمانی بر قابلیت‌های مشترک خریدار و تأمین‌کننده در شرکت‌های تولیدی استان گیلان، تأثیر معناداری دارد. سهولت سیستم‌های اطلاعات درون‌سازمانی بر ادغام بیرونی شرکت‌های تولیدی استان گیلان، تأثیر معناداری دارد. ادغام بیرونی بر قابلیت‌های مشترک خریدار و تأمین‌کننده در شرکت‌های تولیدی استان گیلان تأثیر معناداری دارد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 300 شرکت تولیدی دراستان گیلان هستند. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر، نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس است. 142 شرکت به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS2 استفاده شد تمامی فرضیه‌ها تحقیق حاضر مورد تأیید قرار گرفتند. کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیرسهولت سیستم‌های اطلاعات درون‌سازمانی بر قابلیت‌های مشترک خریدار و تأمین‌کننده در شرکت‌های تولیدی استان گیلان و بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر سهولت سیستم‌های اطلاعات درون‌سازمانی بر ادغام بیرونی شرکت‌های تولیدی استان گیلان است.
كلمات كليدي : ادغام بیرونی، سهولت سیستم‌های اطلاعات درون‌سازمانی، قابلیت‌های مشترک خریدار و تأمین‌کننده
تاريخ دفاع : 1397-06-21