بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277761
نویسنده : سارا رضایی کمساری
عنوان پایان نامه : پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شادی دهقان زاده, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهمن اکبری گوابری, ,
چكيده : در افراد مبتلا به بیماری نارسایی قلبی مشکلات روانشناختی ثانویه به بیماری بسیار شایع است که بطور مستقیم بر بهزیستی روانشناختی آنان تاثیر سوء می گذارد؛ در این بین ویژگی¬هایی مانند تاب آوری و امید به زندگی می توانند این تاثیر را به نحو مطلوب تعدیل کنند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی شهرستان رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت شهرستان رشت در سه ماهه اول سال 1397 بودند که از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 265 نفر انتخاب و پرسشنامه¬های بهزيستي روانشناختي ريف (1989)، تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بین نمره کل تاب آوری و امید به زندگی و برخی از خرده مقیاس های آنها با بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : بهزیستی روانشناختی، تاب آوری، امید به زندگی، نارسایی قلبی
تاريخ دفاع : 1397-6-22