بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950124080
نویسنده : صغری صفری
عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش مثبت نگری بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی سالمندان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه پدیده سالمندی و مسائل و مشکلات مربوط به آن موضوع بسیار مهمی است که کانون توجه اندیشمندان علوم مختلف قرار گرفته و پرداختن به این مسئله از جنبه های مختلف، اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی سالمندان صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه انجام شد . جامعه آماری این تحقیق سالمندان مقیم در مراکز سالمندان شهرستان لاهیجان به تعداد 80 نفر در سال 97 بودند. در این پژوهش تعداد 30 سالمند به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل نمودند و افراد گروه آزمایش تحت آموزشی مثبت اندیشی قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه، توسط نرم افزار sps و با استفاده از روش آماری تحليل مسیر کوواريانس تجزیه و تحلیل شد. نتیجه حاصل از تحلیل داده¬ها نشان داد، آموزش مثبت اندیشی باعث افزایش نمره بهزیستی روان شناختی شده است(001/0 >P). همچنین آموزش مثبت اندیشی در نمره کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر مثبت داشته است(001/0 >P)، یعنی باعث افزایش نمره کیفیت زندگی گروه آزمایش شده در صورتی که نمره گروه کنترل نسبت به قبل تفاوتی نکرده است. کلمات کلیدی: مثبت اندیشی، بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی
كلمات كليدي : مثبت اندیشی، بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی
تاريخ دفاع : 97-11-08