بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901268546
نویسنده : لیلا مسیح پور
عنوان پایان نامه : تاثیر بازده سهام، تورم و ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهدی مشکی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است، مسئله ریسک سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن می باشد. در این تحقیق، ریسک سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام، تورم و ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. همچنین متغیر های دیگری مثل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، نسبت پرداخت سود، سودآوری، نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه نمایندگی نیز به عنوان متغیر های کمکی در نظر گرفته شد. در راستای این هدف 59 شرکت از جامعه آماری ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مورد تحقیق 87-91 در مورد آنها در دسترس بود، انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثرات ثابت ) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که؛ ارتباط مستقیم و معناداری بین بازده سهام و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین تورم و ساختار مالکیت با ریسک سرمایه گذاری بود. اما این فرضیه که بازده سهام، تورم و ساختار مالکیت، ریسک سرمایه گذاری را تحت تاثیر خود قرار می هند پذیرفته نشد. نتایج این تحقیق می تواند مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را جهت تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری بهینه، یاری رساند.
كلمات كليدي : بازده سهام، تورم، ساختار مالکیت، ریسک سرمایه گذاری
تاريخ دفاع : 1393-10-03