بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960080254
نویسنده : بهروز عزت دوست سه ساری
عنوان پایان نامه : تحلیل امکانات حمل و نقل و ترانزیت استان گیلان در مناسبات ژئوپلتیکی ایران و جمهوری آذربایجان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موقعیت منحصر به فرد استراتژیک جمهوری اسلامی ابران و به خصوص استان گیلان با وجود امکانات ترانزیتی با جمهوری آذربایجان و نیز موقعیت برجسته جغرافیایی آن در کریدور حمل و نقل شمال – جنوب و مناسب بودن این مسیر ترانزیتی جهت برقراری ارتباطات و مناسبات داخلی و منطقه‌ای در آسیا به ویژه مسیر جاده‌ای ایران و اوراسیا از مزایا و ظرفیت‌های حمل و نقل و ترانزیت کشور به حساب آمده و بهره‌برداری و استفاده مطلوب از آنها، بی‌شک افق‌های جدیدی را برای صنعت حمل و نقل و توسعه ژئواکونومی کشور خواهد گشود .درپایان نامه حاضر نیز دو فرضیه ذیل مطرح گردیده است: 1- عوامل انسانی میتواند درمناسبات ژئوپلتیکی ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذارباشد. 2- عوامل طبیعی میتواند در مناسبات ژئوپلتیکی ایران و جمهوری آذربایجان تاثیرگذارباشد با این اهداف که : 1- تبیین نقش توانمندیهای عوامل انسانی و طبیعی استان گیلان در مناسبات ژئوپلتیکی ایران و آذربایجان 2- تعیین جایگاه و نقش حمل ونقل در توسعه مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان 3-ارائه راهکار مناسب جهت توسعه ارتباطات ایران و جمهوری آذربایجان یافته های این پایان نامه حاکی از آن است که ترانزیت حمل و نقل، جمهوری اسلامی ایران از طریق استان گیلان محور مهم اتصال جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی و قفقاز به آب‌های آزاد است و امتداد راه آهن آستارای این کشور به آستارای ایران موجب تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و همچنین موجب اتصال ایران به اروپا از طریق راه‌ آهن می‌شود.و موقعیت شبکه راه آهن بر مناسبات دو کشور تاثیر می گذارد. و نیز مهترین مولفه و گویه های که به عنوان علایق ژئوپلیتیکی ایران در جمهوری آذربایجان می توان بیان کرد در زمینه های اقتصادی،سیاسی ، فرهنگی و امنیتی می باشد.
كلمات كليدي : ترانزیت ، حمل و نقل ، ژئواکونومی ، ایران و آذربایجان ، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1398-06-20