بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950298097
نویسنده : طاهره جعفری
عنوان پایان نامه : اثر پیش اندازی بذر بادام زمینی رقم NC2 با متانول و کلرید کلسیم بر بنیه گیاهچه و خصوصیات رشدی آن
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي -زراعت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی صفرزاده ویشگائی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به منظور بررسی اثر پیش‌اندازی بذر بادام زمینی با متانول و کلرید کلسیم بر بنیه گیاهچه و خصوصیات رشدی آن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به مرحله اجرا درآمد. فاکتور اول مقدار مصرف متانول (در سه سطح 0، 2، 4 میلی‌لیتر در لیتر آب مقطر) و فاکتور دوم مقدار کلرید کلسیم (در سه سطح 0، 2، 4 گرم در لیتر آب مقطر) بودند. بذرهای بادام‌زمینی رقم NC2 از غلاف‌های خشک شده در زیر آفتاب خارج شدند و از بذرهای متوسط برای آزمایشات جوانه‌زنی استفاده گردید بذرها قبل از قرار گرفتن در شرایط آزمون جوانه‌زنی به مدت 24 ساعت در شرایط پیش‌اندازی قرار گرفتند و پس از آن به مدت 2 ساعت در شرایط هوای آزمایشگاه خشک شدند. بعد از این مرحله بذرها در شرایط جوانه‌زنی قرار گرفتند در آزمون جوانه‌زنی استاندارد از روش جوانه‌زنی بین کاغذ مرطوب استفاده گردید. در آزمون سرما نیز پس از اعمال تیمار سرما بذرها در شرایط آزمون جوانه‌زنی استاندارد قرار گرفتند. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: تعداد گیاهچه‌های طبیعی، وزن تر گیاهچه، طول ریشه‌چه، طول هیپوکویتل طول ساقه‌چه و طول گیاهچه. نتایج تغذیه واریانس صفات بررسی شده نشان داد مقدار مصرف متانول در پیش‌اندازی بذرهای بادام زمینی تأثیری نداشت اما کلرید کلسیم در پیش‌اندازی بذرهای بادام‌زمینی اثر مثبت و معنی‌داری داشت. نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد بیشترین مقدار صفات ارزیابی شده از مقدار 6 میلی‌گرم در لیتر کلرید کلسیم به دست آمد. اثر متقابل مقدار مصرف متانول در مقدار مصرف کلرید کلسیم در کلیه صفات ارزیابی شده معنی‌دار نشد.
كلمات كليدي : پیش‌اندازی بذر، کلرید کلسیم، متانول، بنیه گیاهچه
تاريخ دفاع : 1397-06-20