بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 11721301972008
نویسنده : مریم پورصفر
عنوان پایان نامه : بررسی نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل در رابطه بین جنسیت و مدیریت سود بر دو مبنای تعهدی و واقعی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل در رابطه بین جنسیت و مدیریت سود بر دو مبنای تعهدی و واقعی است. در این پژوهش، انگیزه انجام مدیریت سود در مدیران عامل زن با تمرکز بر میزان پاداش دریافتی آن ها در یک رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می گردد که در تحقیقات پیشین، محققان صرفا بر بررسی رابطه بین جنسیت و مدیریت سود پرداخته بودند. نمونه پژوهش شامل 162 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که یک دوره زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1396 را شامل می شود. نتایج نشان می دهد که بین جنسیت و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد که پاداش مدیرعامل رابطه بین جنسیت و مدیریت سود بر مبنای فعالیت واقعی را تعدیل می کند و موجب افزایش مدیریت سود در زنان می شود.
كلمات كليدي : مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود بر مبنای فعالیت واقعی، جنسیت مدیران، پاداش
تاريخ دفاع : 1398-6-17