بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950134090
نویسنده : محمد جعفر موسی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی قابلیتهای پویا و گرایشات کارآفرینانه در تاثیر منابع ناملموس شرکت بر عملکرد صادراتی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی خوشنود,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صادرات یکی از روش¬های توسعه یک کشور در عرصه بین الملل می¬باشد که می¬تواند جایگاه ویژه ای به شرکت و هم به کشور مبدأ بدهد. توجه به زیرساخت¬هایی که منجر به عملکرد صادراتی برتر می¬گردد، حائز اهمیت است. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی قابلیتهای پویا و گرایشات کارآفرینانه در تاثیر منابع ناملموس شرکت بر عملکرد صادراتی می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش 38 شرکت نمونه صادراتی در استان گیلان هستند که براساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 33 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختار مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 اقدام شد. یافته های تحقیق نشان داد که منابع ناملموس بر قابلیت های پویا و گرایشات کارآفرینانه در شرکت های صادراتی استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار قابلیت های پویا و گرایشات کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی شرکت¬های صادراتی استان گیلان نیز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نقش میانجی قابلیت های پویا و گرایشات کارآفرینانه در تاثیر منابع ناملموس بر عملکرد صادراتی شرکت¬های صادراتی استان گیلان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
كلمات كليدي : منابع ناملموس، قابلیتهای پویا، گرایشات کارآفرینانه ، عملکرد صادراتی
تاريخ دفاع : 1397-11-10