بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960099598
نویسنده : محمّدرسول حسین‌نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی اثر ضد میکروبی باکتری‌های پروبیوتیک جداسازی شده از برخی ماست‌های سنتی گیلان بر جدایه‌های بالینی اشریشیا کلی‌های یوروپاتوژن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده طوبی شفیقی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: افزایش روز افزون مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتری های بیماری زا، لزوم استفاده از سایر ترکیبات غیر شیمیایی از جمله پروبیوتیک ها به ویژه لاکتوباسیلوس ها را به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها، مطرح نموده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوس های جداسازی شده از برخی ماست- های سنتی گیلان بر جدایه های بالینی اشریشیا کلی های یوروپاتوژن بوده است. روش ها: در این مطالعه تعداد 30 جدایه بالینی باکتری گرم منفی به عنوان اشریشیا کلی یوروپاتوژن از یکی از پلی کلینیک های دولتی رشت جمع آوری و به آزمایشگاه دانشکده انتقال داده شد و با آزمایشات بیوشیمیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس با روش انتشار از دیسک حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه- های اشریشیا کلی بر اساس استاندارد CLSI تعیین گردید. سپس از نقاط مختلف استان گیلان 18 نمونه ماست سنتی در ظروف در دار استریل جمع آوری و در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شد. پس از غنی سازی و رقیق سازی ماست ها، در محیط MRS آگار کشت و خالص سازی صورت گرفت. سپس حساسیت جدایه- های اشریشیا کلی با دو روش انتشار از چاهک و انتشار از دیسک نسبت به لاکتوباسیلوس ها بررسی گردید. نتایج: از مجموع 30 جدایه بالینی، 14 جدایه به عنوان اشریشیا کلی تایید شد. بیشترین حساسیت جدایه های اشریشیا کلی به ترتیب نسبت به ایمی پنم(100%)، کلرآمفنیکل(6/84%) و جنتامایسین(70%) و بیشترین مقاومت نسبت به سفتریاکسون، سفازولین و سیپروفلوکساسین (8/53%) بود. از 5 نمونه ماست جمع آوری شده لاکتوباسیلوس ها جداسازی و خالص سازی گردید. لاکتوباسیلوس های شماره 16 (53/61%) و 18 (84/53%) به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی را در روش انتشار از دیسک روی جدایه های اشریشیا کلی نشان دادند. همچنین در روش چاهک گذاری بیشترین اثر بازدارندگی به ترتیب مربوط به لاکتوباسیلوس شماره 15 (53/51%) و 12 (15/46%) بود. در هر دو روش کمترین اثر ضد میکروبی مربوط به لاکتوباسیلوس شماره 14 بود. نتیجه گیری: لاکتوباسیلوس های جداسازی شده از ماست های سنتی گیلان دارای اثر ضد باکتریایی نسبتاً خوبی هستند و به همین دلیل می توان از آن ها همزمان با مصرف آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت های ادراری ناشی از اشریشیا کلی یوروپاتوژن استفاده نمود. کلمات کلیدی: اشریشیا کلی یوروپاتوژن، لاکتوباسیلوس، ماست سنتی، گیلان
كلمات كليدي : اشریشیا کلی یوروپاتوژن، لاکتوباسیلوس، ماست سنتی، گیلان
تاريخ دفاع : 98-06-21