بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950260276
نویسنده : سیده حوری هاشمی رودبارکی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی نیروی انسانی در بانک آینده استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رضا آقاجان نشتایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بازاریابی داخلی یکی از ابزارهاي کاربردي مدیران در برنامه¬ریزي نیروي انسانی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی نیروی انسانی در بانک آینده استان گیلان می¬باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع¬آوری داده¬ها، توصیفی- تحلیلی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان بانک آینده استان گیلان است که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری همه اعضا به عنوان نمونه در نظر گرفته شده¬اند. متغیر مستقل تحقیق بازاریابی داخلی می¬باشد که شامل ابعاد پاداش و انگیزه، ارتباطات موثر، توسعه تجهیزات و آموزش، انتخاب موثر و محیط کار می¬باشد. متغیر وابسته تحقیق تعهد سازمانی می¬باشد. ابزار بکار گرفته شده برای جمع¬آوری داده¬ها در این پژوهش پرسشنامه می¬باشد؛ که پرسشنامه طراحی شده برگرفته از پرسشنامه¬های آلن و مایرز برای تعهد سازمانی، پرسشنامه کیم و همکاران برای بازاریابی داخلی می¬باشد. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که بازریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ابعاد پاداش و انگیزه و توسعه تجهیزات و آموزش بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
كلمات كليدي : بازاریابی داخلی، ابعاد بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1398-06-12