بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950041216
نویسنده : اکبر پریوش روشندل
عنوان پایان نامه : ارتباط میزان فعالیت بدنی و سلامت عمومی بازاریان شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا فدایی چافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: اکنون اکثر افراد جامعه بر این باورند که مزیت های فعالیت بدنی نه تنها آثار جسمانی دارد بلکه بر سلامت عمومی افراد به طور کلی و بر سلامت روان و کارکردهای اجتماعی به طور اخص اثرگذار و مفید فایده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میزان فعالیت بدنی و سلامت عمومی بازاریان شهر رشت بود. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بازاریان صنف طلا شهر رشت بود که مجوز رسمی از اصناف داشتند. نمونه تحقیق شامل 198 نفر (3/6 ± 1/41 سال) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه¬ سطح فعالیت بدنی بک و پرسشنامه سلامتی عمومی 28 GHQ توسط آزمودنی ها تکمیل شد. از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تعیین رابطه بین فعالیت بدنی با خرده مقیاس های سلامت عمومی استفاده شد. یافته¬ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که بین سطح فعالیت بدنی و وضعیت سلامتی عمومی بازاریان شهر رشت ارتباط معناداری وجود دارد (05/0 = p ،38/0 = r). در مورد ارتباط فعالیت بدنی با خرده مقیاس های سلامتی عمومی، ارتباط معناداری بین فعالیت بدنی با افسردگی (01/0 = p ،69/0 = r)، وضعیت اختلال در کارکرد اجتماعی (027/0 = p، 61/0 - = r) و سلامتی جسمانی مشاهده شد (03/0 = p ،58/0 = r)، اما رابطه معنی داری بین سطح فعالیت بدنی با وضعیت اضطراب و اختلال در خواب مشاهده نگردید (06/0 = p ،22/0 - = r). نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان اذعان نمود که فعالیت بدنی با سلامتی عمومی بازاریان شهر رشت ارتباط دارد و انجام فعالیت بدنی برای بازاریان خصوصاً در صنف طلا به منظور بهبود وضعیت سلامت عمومی توصیه می شود.
كلمات كليدي : فعالیت بدنی، سلامت روانی، بازاریان صنف طلا
تاريخ دفاع : 1397-11-09