بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960257753
نویسنده : فرشته تقوی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی رهبری نوآور در تأثیر نوآوری بر ایجاد مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت-های صادرکننده استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید مظفر میربرگ کار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش نقش میانجی رهبری نوآور در تاثیر نوآوری بر مزیت رقابتی در میان شرکت¬های صادرکننده استان گیلان است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت¬های صادرکننده منتخب استان گیلان می¬باشد که 53 شرکت به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و از مدیران شرکت¬ها نظرسنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد گردید و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزارآماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری در سه بعد محصول، فرآیند و بازار دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی می¬باشد. همچنین نقش رهبری نوآور به عنوان متغیر میانجی در تأثیر ابعاد سه گانه نوآوری بر مزیت رقابتی تأیید شد. بر این اساس می¬توان گفت که با ارتقای سطح نوآوری و دیدگاه رهبری نوآور در شرکت¬های صادرکننده استان گیلان، مزیت رقابتی افزایش خواهد یافت.
كلمات كليدي : نوآوری – رهبری نوآور – مزیت رقابتی
تاريخ دفاع : 1398-6-2