بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960041587
نویسنده : فاطمه پوراصغری خمامی
عنوان پایان نامه : The Impact of Relationship Marketing Based on Strategic Social Responsibility on Engaging Pasargad Bank Customers in Guilan Province
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تاثیر بازاریابی رابطه مند مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی استراتژیک بر درگیری مشتریان بانک پاسارگاد استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بانک پاسارگاد استان گیلان هستند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد417 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه استاندارد و هنجاریابی شده می¬باشد که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت و روایی آن به روش روایی محتوا، روایی واگرا و همگرا تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLs3 اقدام شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه مند مبتنی بر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شامل شهرت سازمان در فعالیت های مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی، تمایل سازمان در فعالیت های مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش اجتماعی ادراک شده بر درگیری مشتریان مبتنی بر دو بعد گفتگوی شفاهی با دوستان و گفتگوی شفاهی با بانک دارای تأثیر مثبت و معناداری می¬باشد. بر این اساس می¬توان گفت که با ارتقای شیوه های مسئولیت پذیری اجتماعی در نحوه بازاریابی بانک پاسارگاد میزان درگیری مشتریان این بانک نیز به نسبت افزایش پیدا خواهد نمود. کلمات کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، بازاریابی رابطه مند، درگیری مشتری، گفتگوی شفاهی
كلمات كليدي : مسئولیت پذیری اجتماعی، بازاریابی رابطه مند، درگیری مشتری، گفتگوی شفاهی
تاريخ دفاع : 98-05-20