بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960065509
نویسنده : اعظم پوررجبی گورابی
عنوان پایان نامه : تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی های بازرگانی بین الملل با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی شرکت های صادراتی فعال استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی های بازرگانی بین الملل با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی شرکت های صادراتی فعال استان گیلان می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل شرکت¬های فعال نمونه منتخب در سال 1396 هستند که به روش در دسترس انتخاب شدند و از مدیران شرکت¬های منتخب یا معاون مالی نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا و کسب نظر از اساتید و متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماریSmartPLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که خلاقیت سازمانی بر قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی و شایستگی بازرگانی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی بر شایستگی بازرگانی بین الملل مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می¬توان گفت که با ارتقای قابلیت های نواوری و کارآفرینی، میزان تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی بازرگانی بین الملل در شرکت¬های صادراتی استان گیلان افزایش خواهد یافت.
كلمات كليدي : خلاقیت سازمانی – قابلیت نوآوری – قابلیت کارآفرینی – شایستگی بازرگانی بین الملل
تاريخ دفاع : 1398-06-02