بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960037628
نویسنده : فاطمه نصیری
عنوان پایان نامه : تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان بانک صادرات
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رسانه های اجتماعی یکی از کانال هایی شده است که مصرف کننده در مورد کالا یا خدمات مورد نیاز خود به منظور خرید نهایی از طریق این رسانه های اجتماعی اطلاعاتی دریافت می کند. شرکت ها نیاز مبرم به شناخت تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری دارند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان بانک صادرات است. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشند. جهت توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود، 395 نفر برآورد شده است. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد (سئو و پارک، 2018) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3.0 و SPSS22 استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر آگاهی از برند و تصویر برند تاثیر گذار می باشد و همچنین آگاهی از برند و تصویر برند بر بازاریابی الکترونیکی دهان به دهان الکترونیکی و تعهد به برند تاثیر گذار می باشد.
كلمات كليدي : فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، آگاهی برند، تصویر برند، پاسخ مشتری، بازاریابی الکترونیکی دهان به دهان، تعهد مشتری، بانک صادرات.
تاريخ دفاع : 1398-06-10