بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960040619
نویسنده : شایان ساعی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عصاره زنیان (Trachspermum copticum) بر عملکرد، فراسنجه¬های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی جوجه‌های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهروز رسولی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق برای بررسی تاثیر عصاره گیاه زنیان بر عملکرد، فراسنجه¬های خونی، سیستم ایمنی و میکروفلور روده جوجه¬های گوشتی نژاد راس 308 انجام شد. پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل پنج تیمار (کنترل مثبت فاقد عصاره، کنترل منفی شامل آنتی¬بیوتیک فاقد عصاره، 150، 300، 450 ppm عصاره الکلی گیاه زنیان)، در چهار تکرار با 10 قطعه جوجه گوشتی با استفاده از 200 جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 یکروزه در پن¬هایی به ابعاد (1 × 1 مترمربع) در مرغداری واقع در نزدیکی رشت انجام گرفت. با توجه به نتایج وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل و ضریب شاخص اقتصادی تحت تاثیر سطوح مختلف عصاره زنیان می¬باشند. با توجه به نتایج بیشترین وزن گرفته شده مربوط به تیمار300 ppm بوده و بیشترین مصرف خوراک نیز مربوط به تیمار 150ppm می¬باشد. بهترین ضریب تبدیل که جز شاخص¬های مهم اقتصادی می¬باشد مربوط به تیمار 150 ppm عصاره زنیان می¬باشد. همچنین نتایج نشان داد که در صفات لاشه عصاره گیاه زنیان بجز در صفت وزن بال در بقیه صفات اندازه¬گیری شده لاشه دارای اثرات معنی¬داری بوده است. نتایج بررسی فراسنجه¬های بیوشیمیایی خون نشان داد که عصاره گیاه زنیان بر میزان گلوکز، کلسترول، چربی با دانسیته بالا و چربی با دانیسیته خیلی پایین تاثیر معنی¬داری نداشته و بر سایر صفات خونی مطالعه شده دارای تاثیر معنی¬دار می¬باشد. همچنین بررسی¬ها نشان داد که عصاره گیاه زنیان بر سیستم ایمنی در هفته سوم تاثیر معنی¬داری داشته در حالیکه در هفته ششم تاثیر معنی-داری نداشته است. میزان کلسترول، اسید اوریک، تری¬گلیسرید تحت تاثیر سطوح مختلف عصاره زنیان قرار نگرفت. با توجه به نتایج به نظر می¬رسد بتوان سطح 150 و 300 PPM عصاره زنیان را بهترین شرایط در عملکرد و تاثیرات مثبت در طیور مورد آزمایش در نظر گرفت.
كلمات كليدي : عصاره الکلی، زنیان، میکروفلور، جوجه¬های گوشتی، پارامترهای خونی
تاريخ دفاع : 1398-6-14