بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960108735
نویسنده : نیما نادری
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه میان تکنولوژی پیشرفته تولید و عملکرد شرکت های تولیدی صادراتی منطقه شمال کشور
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صادرات یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می رود. افزایش رقابت از یک سو و تغییرات مداوم از سود دیگر، سازمان ها را با شرایط پیچیده ای روبه رو می کند که یادآور نیاز به تکنولوژی پیشرفته تولید و نوآوری است. این نیاز در سازمان های صادر کننده نیز به قوت خود باقی است و چه بسا بیش از سازمان هایی که فقط در سطح ملی فعالیت می کنند، وجود داشته باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان تکنولوژی پیشرفته تولید و عملکرد شرکت های تولیدی صادراتی فعال در حوزه کشاورزی و صنعت استان های گیلان و مازندران و همچنین نقش میانجی نوآوری در این ارتباط پرداخته است. هدف از این پژوهش شناسایی روابط میان فن آوری پیشرفته تولید (AMT) ، نوآوری و عملکرد شرکت¬های تولیدی صادراتی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 220 نفر از اعضای شرکت های تولیدی صادراتی فعال در حوزه کشاورزی و صنعت استان های گیلان و مازندران تشکیل می دهد که با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 140 نفر تعیین شد که این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید شد و از ضریب آلفاب کرونباخ برای سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره گیری از نرم افزار SPSS 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که فن آوری پیشرفته تولید و نوآوری بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارند؛ فن آوری پیشرفته تولید بر نوآوری نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین در ارتباط میان فن آوری پیشرفته تولید با عملکرد صادراتی شرکت، نوآوری نقش میانجی را دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: فن آوری پیشرفته تولید (AMT)، نوآوری، عملکرد صادراتی.
تاريخ دفاع : 1398-6-12