بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950024547
نویسنده : مژگان بصیر جعفر
عنوان پایان نامه : مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و باورهای امید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و افراد عادی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , شادی دهقان زاد,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهمن اکبری گوابری, ,
چكيده : چکیده هدف: پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و باورهای امید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و افراد عادی می پردازد. روش: این پژوهش علی مقایسه ایی و از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی شهر رشت و گروه افراد عادی همگن بود. نمونه مورد بررسی شامل 329 نفر(162 بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی و 167 نفر عادی) است که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های اضطراب مرگ، احساس تنهایی و امید به زندگی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. کلیه تحلیل داده ها با استفاده از SPSS-ver20 انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که در نمره کل اضطراب مرگ(001/0< P)، در نمره احساس تنهایی(001/0< P)، و نمره کل امید(001/0< P)، و ابعاد آن(تفکر عاملی، راهبردی و انحرافی) بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان اضطراب مرگ، و احساس تنهایی در گروه بیمار نسبت به عادی و بالاتر بودن امید در افراد عادی نسبت به گروه بیمار بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی مشکلات روانشناختی بیشتری از جمله اضطراب مرگ، احساس تنهایی و امید به زندگی کمتری را نسبت به افراد عادی تجربه می کنند. از این رو پیشنهاد می شود پزشکان پرستاران و خانواده های این بیماران در کنار درمان های فیزیکی به بهبود ابعاد روانشناختی این بیماران نیز توجه داشته باشند. كليد واژه ها: اضطراب مرگ، احساس تنهایی، امید به زندگی، نارسایی کلیوی
كلمات كليدي : كليد واژه ها: اضطراب مرگ، احساس تنهایی، امید به زندگی، نارسایی کلیوی
تاريخ دفاع : 1397-06-22