بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960033058
نویسنده : وحید قنبری نژاد اسفقن سری
عنوان پایان نامه : تاثیر زورگویی مجازی بر پیامدهای زندگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه :شرکت سبحان دارو استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زورگویی در کار به معنی اذیت کردن، رنجاندن، محروم کردن یک نفر از لحاظ اجتماعی و یا اثر گذاری منفی بر وظایف کاری افراد، است. براین اساس، اصطلاح زورگویی یا هجمه برای یک فعالیت خاص، تعامل و یا فرآیندی که بارها و بارها و به طور منظم و در طی یک دوره از زمان، بکار گرفته می شود. زورگویی یک فرآیند تشدید یافته دوره ای است که در آن فرد در نهایت با یک موقعیت پست مواجه شده، و هدفی برای اعمال اجتماعی منفی سیستماتیک می شود. رفتارهای منسوب به زورگویی مجازی، مخاطبین بالقوه زیادی داشته که ازطریق رسانه دیجیتال متفاوتی ارتباط برقرار می¬کنند، که براین اساس این اطلاعات به سادگی می¬تواند ذخیره و به اشتراک گذارده شوند و مکرراً از سوی دیگران مشاهده گردد. همانند ارسال پیام یا فرستادن عکس در رسانه اجتماعی که می تواند چندین بار دیده شده و حتی به سادگی پخش شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش از نوع توصيفي مي باشد. در این پژوهش به تاثیر زورگویی مجازی بر پیامدهای زندگی شغلی کارکنان پرداخته ایم. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت سبحان دارو به تعداد 545 نفر بودند که از این تعداد طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به تعداد 222 نفر انتخاب گردید. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و همچنین آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که زورگویی مجازی بطور مستقیم و با واسطه بر زندگی شغلی کارکنان تاثیر می¬گذارد. واژگان کلیدی: زورگویی مجازی، حمایت اجتماعی همکاران، حمایت اجتماعی مدیر
كلمات كليدي : زورگویی مجازی، حمایت اجتماعی همکاران، حمایت اجتماعی مدیر
تاريخ دفاع : 98-05-01